Skip to main content

Chùa Linh Sơn Detroit

Sacred Mountain Monastery
Trang Chủ
Tiểu Sử Chùa Linh Sơn
Tài Chánh
Phật Pháp
Chương Trình Sức Khoẻ
Công Tác Từ Thiện xã Hội
Hình Ảnh Sinh Hoạt
Gia Đình Phật Tử LSD
Lớp Việt Ngữ
Thùng Công Đức
Liên Lạc
Liên Kiết
Đường Lên Chùa
Thầy Trụ Trì
Tỳ Kheo Thích Trí Thường

Tel. (586) 427 - 6888
4820 E. 9 Mile Road
Warren, MI 48091 - 2551

Email: Tam_Phuoc@hotmail.com

Ban Đại Diện

Tổng Thư Ký : Kenny (Lý) Trần

 

Tel: (586) 883-3985
Email: minhtanh@linhsondetroit.com

 

Thủ Quỹ : Tony (Tuấn) Nguyễn

 

Tel: (586) 883-3856
Email:
tony1nguyen1@gmail.com


 

Ban Tổ Chức Ẩm Thực

Trưởng Ban Ẩm Thực:

 

Gia Đình Phật Tử Linh Sơn Detroit

Liên Đoàn Trưởng: Nguyễn Gia Hải

 

Tel: (858) 397-4909
Email: tinhlam@yahoo.com

 

 

Webmaster
Hao Lam
Tel: 832-359-6147

Email: HaoLam@LinhSonDetroit.com

Email: HLam1@comcast.net

Email: HaoLam111@gmail.com