Skip to main content

Chùa Linh Sơn Detroit

Sacred Mountain Monastery
Trang Chủ
Tiểu Sử Chùa Linh Sơn
Tài Chánh
Phật Pháp
Chương Trình Sức Khoẻ
Công Tác Từ Thiện xã Hội
Hình Ảnh Sinh Hoạt
Gia Đình Phật Tử LSD
Lớp Việt Ngữ
Thùng Công Đức
Liên Lạc
Liên Kiết
Đường Lên Chùa
Chùa Linh Sơn Detroit
Sacred Mountain Monastery
4820 E 9 Mile Rd, Warren, MI 48091-2551
Tel & Fax:                (586) 427-6888        

Thầy Trụ Trì: Tỳ Kheo Thích Trí Thường

Giờ Lễ Chủ Nhật: 6:00 am – Sám Hối
10:00 am – Quá Đường Niệm Phật Kinh Hành
12:00 pm - Lễ Công Cộng - Cầu an & Cầu siêu