Skip to main content

Chùa Linh Sơn Detroit

Sacred Mountain Monastery
Trang Chủ
Tiểu Sử Chùa Linh Sơn
Tài Chánh
Phật Pháp
Chương Trình Sức Khoẻ
Công Tác Từ Thiện xã Hội
Hình Ảnh Sinh Hoạt
Gia Đình Phật Tử LSD
Lớp Việt Ngữ
Thùng Công Đức
Liên Lạc
Liên Kiết
Đường Lên Chùa
Direction to Linh Son Detroit

From I75 North:
Take I75 South, exit 60 toward
9 Mile Rd
Merge onto S Chrysler Dr
Turn left at W 9 Mile Rd
Linh Son Temple is about 2.6 mile from here.

From I696 East:
Take I696 West, exit 22 for Mound Rd
Keep left at the fork, follow signs for
Mound Rd South and merge onto Mound Rd
Turn right at 9 Mile Rd
Linh Son Temple is about 0.6 mile from here.

From I75 South:
Take I75 North, exit 60 toward
John R Rd / 9 Mile Rd
Merge onto N Chrysler Dr
Turn right at John R Rd / Viking Blvd
Turn right at W 9 Mile Rd
Linh Son Temple is about 2.6 mile from here.

From I696 West:
Take I696 East, exit 22 for Mound Rd
Keep right at the fork, follow signs for
Mound Rd South and merge onto Mound Rd
Turn right at E 9 Mile Rd
Linh Son Temple is about 0.6 mile from here.