Skip to main content

Chùa Linh Sơn Detroit

Sacred Mountain Monastery
Trang Chủ
Tiểu Sử Chùa Linh Sơn
Tài Chánh
Phật Pháp
Chương Trình Sức Khoẻ
Công Tác Từ Thiện xã Hội
Hình Ảnh Sinh Hoạt
Gia Đình Phật Tử LSD
Lớp Việt Ngữ
Thùng Công Đức
Liên Lạc
Liên Kiết
Đường Lên Chùa
Dai_Le_Phat_Dan_2561_05-0

Tiểu Sử Chùa Linh Sơn

 

Cố Hòa Thượng Thích Huyền Vi

Tiểu sử Hòa Thượng Thích Huyền Vi

 

Thầy Trụ Trì, Thượng Toạ Thích Trí Thường